Browse Our Dictionary
B

blockade

བཀག་འགོག = རྒྱལ་ཁབ་དང༌། ས་ཁུལ། གྲོང་ཁྱེར། མཚོ་ཁ་སོགས་གང་ཡང་རུང་བར་དགྲ་བོས་དཔུང་ཤུགས་ཀྱིས་ཚོང་ལས་དང་འགྲིམ་འགྲུལ་གྱི་འགྲོ་འོང་བཀག་སྡོམ།