Browse Our Dictionary
B

blue book

དེབ་སྔོན། = གཞུང་གི་ཞིབ་དཔྱོད་ཀྱི་སྙན་ཐོ་རྣམས་དང༌། གལ་གནད་ཆེ་བའི་གནད་དོན་གཞན་ལྟ་བུ་པར་དུ་སྐྲུན་པའི་དེབ་གཟུགས་རྒྱབ་ཤོག་སྔོན་པོ་ཅན་ཞིག