Browse Our Dictionary
B

board of trade

ཚོང་དོན་ལྷན་ཚོགས། = ཐུན་མོང་གི་ཚོང་ལས་ཁེ་ཕན་ཡར་རྒྱས་གོང་མཐོར་གཏོང་བར་བྱེད་པའི་ཚོང་པ་དང་དངུལ་ཁང་བདག་པོའི་ཚོགས་པ་ཞིག