Browse Our Dictionary
B

boarding pass

ཞུགས་བྱང་། = གྲུ་གཟིངས་སམ་གནམ་གྲུའི་ནང་དུ་ཞུགས་ཆོག་པར་འགྲུལ་པ་རྣམས་ལ་ངེས་པར་དགོས་པའི་ཡིག་ཆའམ་འཛིན་ཤོག་འཕར་མ་ཞིག