Browse Our Dictionary
B

body language

edu,psycho ལུས་ཀྱི་རྣམ་འགྱུར། = ངོ་གདོང་གི་རྣམ་འགྱུར་དང་ལུས་པོའི་སྟངས་སྟབས་སམ་གཤིས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་བརྒྱུད་ནས་ཚོར་སྣང་རྒྱུས་ལོན།