Browse Our Dictionary
B

body literacy

ལུས་པོའི་གོ་རྟོགས། = ཚན་རིག་གི་ཐོག་ནས་མིའི་འཚར་ལོངས་ཀྱི་རེའུ་མིག་ལ་བརྟག་དཔྱད་བྱས་ནས་རང་གི་གཟུགས་གཞིའི་བདེ་ཐང་སོགས་ཀྱི་ཐད་ལ་ཤེས་རྟོགས་བྱེད་པར་གོ།