Browse Our Dictionary
B

bondsman

༡། ཁག་ཐེག = གན་འཛིན་ལ་མིང་རྟགས་བཀོད་དེ་མི་གཞན་གྱི་ཆེད་ཁག་ཐེག་བྱེད་པའི་སྐྱེ་བོ། ༢། བྲན་ཕོ། = གླ་མེད་པར་ཞབས་ཞུ་མ་སྒྲུབ་ཐབས་མེད་དུ་གྱུར་བའི་སྐྱེས་པ་ཞིག