Browse Our Dictionary
B

book signing

དཔེ་དེབ་མཚན་འགོད། = གསར་དུ་ཐོན་པའི་དཔེ་དེབ་ཅིག་ལ་རྩོམ་པ་པོ་རང་གིས་མཚན་རྟགས་བཀོད་ནས་དགའ་ཞན་ཅན་ལ་སྤྲོད་པའི་ལས་རིམ་ཞིག