Browse Our Dictionary
B

boot camp

དམག་གསར་སྦྱོང་སྒར།= སྒྲིག་འཛུགས་ཧ་ཅང་དམ་པོ་ཡོད་པའི་དམག་མི་གསར་པའི་འདེམས་སྒྲུག་བྱ་ཆེད་ཀྱི་དམག་སྦྱོང་བསྟི་གནས།