Browse Our Dictionary
B

borewell

ལྕགས་མདོང་ཁྲོན་པ། = ས་འོག་ནས་ཆུ་གྱེན་དུ་འདྲེན་པར་བྱེད་ཆེད་དུ་སྤྱོད་པའི་ས་མདོང་བྲུས་པའི་ཁུང་བུའི་ནང་བཅུག་པའི་སྦུབས་མདོང་།