Browse Our Dictionary
B

bottle bank

ཤེལ་དམ་གསོག་མཛོད། = ཤེལ་རིགས་སྐྱར་སྤྱོད་ཆེད་གྲོང་དང་གྲོང་རྡལ་སོགས་ཀྱི་སྲང་ལམ་ཁག་ཏུ་བཙུགས་པའི་ཤེལ་དམ་བླུག་སའི་སྣོད་ཅིག