Browse Our Dictionary
B

bottleneck

༡། འགག་དོག་ས། = གཞུང་ལམ་མམ་སྦུ་གུ་ལྟ་བུའི་ཕྲ་སའམ་དོག་ས། ༢། འགོག་རྐྱེན། = ཡར་རྒྱས་སམ་ཐོན་སྐྱེད་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་རྐྱེན། ༣། དམ་བེའི་སྐེ། = ཤེལ་དམ་སོགས་ཀྱི་སྐེ་ཕྲ་ས། ༤། འགོག་རྐྱེན་བཟོ་བ། = བྱ་དངོས་ཤིག་སྒྲུབ་པར་འགལ་རྐྱེན་བྱེད་པའམ་བར་ཆད་གཏོང་བ།