Browse Our Dictionary
B

Bowman’s capsule

བྷོ་མན་ཐུམ་ཆུང་། = ནེ་ཕེ་རོན་གྱི་མཁལ་མའི་སྦུག་ཆུང་གི་འགོ་ན་ཕོར་པ་ལྟ་བུའི་ཁུག་མ་ཞིག་ཡོད་པ་དེ་ཡིན། དེས་ཁྲག་འཚག་སྦྱོར་གྱིས་དྲི་ཆུ་འདོན་པར་བྱེད་པ་ཡིན།