Browse Our Dictionary
B

boycott

འབྲེལ་ཐག་གཅོད་པ། ཕྱིར་ལྡོག = ངོ་རྒོལ་མཚོན་བྱེད་དུ་དངོས་རྫས་ཉོ་ཚོང་སྤྱོད་གསུམ་དང༌། བྱེད་སྒོར་མཉམ་ཞུགས་མི་བྱེད་པ།