Browse Our Dictionary
B

bracket

གུག་རྟགས། = ཚིག་གམ་ཨང་ཀི་སོགས་ལོགས་སུ་འདོན་བྱེད་དུ་སྤྱོད་པའི་རྟགས་ལ་ཟེར། དཔེར་ན། གུག་རྟགས་ཆུང་བ་ ( ) དང་། གུག་རྟགས་འབྲིང་བ་ { } གུག་རྟགས་ཆེ་བ་ [ ] ལྟ་བུ།