Browse Our Dictionary
B

brag

ཁེངས་རློམ་འུད་ཤོད། = རང་གི་བྱས་རྗེས་སམ། དབང་ཐང་ལོངས་སྤྱོད་སོགས་ཀྱི་ཁེངས་དྲེགས་ཀྱིས་ཚད་ལས་བརྒལ་བའི་འུད་གཏམ་ཆེན་པོ་བཤད་པ།