Browse Our Dictionary
B

brain concussion

(ཀླད་པའི་)མཚོ་འཁྱོམས། = མགོ་བོ་བརྡབས་སྐྱོན་སོགས་ཀྱིས་ཀླད་པ་འཁྲུགས་ནས་ཡོ་འཁྱོམས་སུ་གྱུར་པའི་དོན། སྨན་གཞུང་དུ། འོག་གི་མཚོ་འཁྱོམས་དྲན་མེད་ལྐུགས་སམ་འཆི། ཞེས་བཤད།