Browse Our Dictionary
B

brain damage

ཀླད་སྐྱོན། =མགོ་ལ་ཕོག་པའི་བྲེད་རྨའམ། འཚོ་རླུང་མཁོ་སྤྲོད་མ་འདང་བའམ། གཉན་ཁའམ། ཡང་ན་ཐོད་རུས་ནང་དུ་ཁྲག་ཤོར་བ་ལ་བརྟེན་ནས་བྱུང་བའི་ཀླད་པའི་རྨས་སྐྱོན་ལ་ཟེར།