Browse Our Dictionary
B

brain death

ཀླད་ཤི། ཀླད་ལྐུགས། = ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་འགགས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་སླར་གསོ་མི་ཐུབ་པར་དྲན་མེད་བརྒྱལ་བ། སྐབས་དེར་སྙིང་གི་རྒྱུ་བ་མུ་མཐུད་གནས་ཡོད་པས་དོན་སྣོད་བཀོག་ནས་གཞན་ལ་སྦྱིན་པ་གཏང་ཆོག ཡང་ན། ཀླད་པ་ལུག་པ་དང། ཀླད་པའི་རྒྱ་དར་གྱི་སྟེང་དུ་རྣག་འཁྱིམས་པ། ཀླད་པའི་རྒྱ་དར་རལ་བའམ། དེའི་སྟེང་ཆུ་སེར་ལྷུང་བ་བཅས་ཀྱི་རྐྱེན་ལས་ཀླད་པའི་བྱེད་ལས་ཉམས་པ་ལ་ཟེར།