Browse Our Dictionary
B

brain imaging

ཀླད་པའི་པར་ལེན། = འཕྲུལ་རིག་གི་ཐབས་ལམ་འདྲ་མིན་སྤྱད་ནས་བླངས་པའི་ཀླད་པའི་གཟུགས་བཀོད་དང་བྱེད་ལས་སོགས་དངོས་རྒྱུད་གཉིས་ཀྱི་ལམ་ནས་པར་ལེན་བྱེད་པ།