Browse Our Dictionary
B

braindruse

ཀླད་སྙིགས། ཀླད་པའི་རྒས་དྲེགས། = དབང་རྩའི་ཕྲ་ཕུང་སོགས་ཀླད་པའི་ནང་ཡོད་པའི་ཕྲ་ཕུང་ཤི་བའི་ལྷག་ཤུལ་ལས་བྱུང་བའི་ཕྲ་ཕུང་གི་སྙིགས་རོ་ཀླད་ཞོ་སྐྱ་བོའི་ནང་བསགས་པ་ཞིག