Browse Our Dictionary
B

brake cable

འགོག་ཐག = འགོག་སྐུལ་བར་བྱེད་པའི་གློག་ཐག་སྟེ། མོ་ཊའི་ཛ་དྲག་འགོག་དང་། འདྲུད་འཁོར། སྦག་སྦག་བཅས་ལ་བཀོལ་སྤྱོད་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།