Browse Our Dictionary
B

brand

ཚོང་རྟགས། ལས་རྟགས། = ཁྲོམ་རའི་ནང་ཁེ་ལས་ཀམ་པ་ཎི་ལྟ་བུས་སོ་སོའི་ཐོན་རྫས་དང༌། གཞན་གྱི་ཐོན་རྫས་དབྱེ་འབྱེད་གསལ་པོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་རྟགས་དང་མིང་སོགས།