Browse Our Dictionary
B

brand

༡། ཚོང་རྟགས། ལས་རྟགས། = ཁྲོམ་རའི་ནང་ཁེ་ལས་ཀམ་པ་ཎི་ལྟ་བུས་སོ་སོའི་ཐོན་རྫས་དང༌། གཞན་གྱི་ཐོན་རྫས་དབྱེ་འབྱེད་གསལ་པོ་ཡོང་ཐབས་ཀྱི་རྟགས་དང་མིང་སོགས། ༢། ངོ་རྟགས། = སྒོ་ཕྱུགས་དང་ཉེས་ཅན་ངོས་འཛིན། བདག་པོ་སུ་ཡིན་ཤེས་ཐབས་ཆེད་བྲན་གཡོག་གི་ལུས་ལ་བརྒྱབ་པའི་མཚོན་རྟགས།