Browse Our Dictionary
B

bumper

༡། བརྡབ་ལེན། བྷམ་པར། = སྣུམ་འཁོར་སོགས་ཀྱི་རྒྱབ་མདུན་དུ་བསྒར་བའི་བརྡབ་ཤུགས་ལེན་བྱེད་ཀྱི་འགྱིག་གམ་ལྕགས་རིགས་ནར་མོ། ༢། ཆེས་འབེལ་པོ། = རྒྱུན་ལྡན་ལས་ལྷག་པའི་འབེལ་པོ།