Browse Our Dictionary
B

burglary

རྐུན་ཆེན་གྱི་བྱ་སྤྱོད། = གཞན་གྱི་སྡོད་ཁང་དང་ཚོང་ཁང་སོགས་སུ་ཅ་དངོས་བཅོམ་རྐུ་བྱ་ཆེད་ཁྲིམས་འགལ་གྱི་ལམ་ནས་གསང་འཛུལ་བྱེད་པའི་བྱ་སྤྱོད།