Browse Our Dictionary
B

business plan

ཚོང་ལས་འཆར་གཞི། = ཁེ་གྱོང་གི་འཆར་རྩིས་འཁོད་ཐོག་ཚོང་ལས་ཀྱི་རང་བཞིན་དང་དངུལ་རྩིས་ཀྱི་རྒྱབ་ལྗོངས། ཚོང་དང་ཁྲོམ་རའི་ཐབས་ཇུས་སྐོར་གྱི་འགྲེལ་བཤད་ཡིག་ཐོག་ཏུ་འཁོད་པའི་ཡིག་ཆ་ཞིག