Browse Our Dictionary
B

by default

རང་བཞིན་གྱིས། = ༡། རྩེད་འགྲན་ནམ་འགྲན་བསྡུར་གང་ཞིག་ཁ་གཏད་མེད་པའམ། ཡོད་ཀྱང་ཁ་གཏད་པས་མཉམ་ཞུགས་མི་བྱས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གྱིས་རང་བཞིན་གྱི་ཐོབ་པའི་གནས་སྟངས། ༢། གང་ཞིག་འབད་རྩོལ་མེད་པར་རང་གར་བྱུང་བ་ཞིག