Browse Our Dictionary
C

cabin

ཀེ་བིན། = ཀཿ གྲུའམ་གྲུ་གཟིངས་ནང་གི་མི་ཉལ་སའི་ཁང་ཆུང༌། ཁཿ ཤིང་ནགས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་བཟོས་པའི་ཤིང་ཁང་ཆུང་ཆུང༌། གཿ གནམ་གྲུ་དང་མཁའ་གྲུའི་ནང་འགྲུལ་པ་སྡོད་ས།