Browse Our Dictionary
C

calcite

ཅོང་ཞི། =དཀར་ཤམ་ཀར་བོན་འདུས་རྫས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་གཏེར་རྫས་ཁ་དོག་དཀར་པོའམ་ཁ་དོག་མེད་པ་ཞིག འདི་ནི་རྡོ་ཐལ་དང་། རྡོ་ཀ་མ་རུ་པ། ས་སྨྱུག་ལྟ་བུའི་ཟེགས་རྡོའི་གྲུབ་ཆ་གཙོ་བོ་ཡིན།