Browse Our Dictionary
C

call sign

འབོད་རྟགས། = རླུང་འཕྲིན་རྒྱང་སྲིང་བྱེད་མཁན་ཞིག་གིས་ཨང་གྲངས་དང་། ལོག་སྐད། གསང་མིང་སོགས་སྤྱད་དེ་རང་ཉིད་སུ་ཡིན་ཁུངས་སྐྱེལ་བྱེད་པའི་ཐབས་ལམ།