Browse Our Dictionary
C

camp

སྒར། = དམག་མིའམ། འབྲོག་པ། འགྲུལ་པ་ལྟ་བུའི་འཕྲལ་སེལ་སྡོད་གནས་ཀྱི་ཆེད་དུ་གུར་དང༌། སྤྱིལ་བུ་ལྟ་བུ་སོགས་གྲ་བསྒྲིགས་པའི་ས་ཆ།