Browse Our Dictionary
C

camphor

soc ག་བུར། = ཀ་པུར་གྱི་ཟུར་ཆག ལུས་རྒྱས་སམ་རབ་བསིལ་ཏེ་རྩི་སྨན་གྱི་རིགས་ཤིག རོ་བས་ྐལ་ཚ། ཞུ་རྗེས་ཤིན་ཏུ་བསིལ། ནུས་པས་རྒྱས་ཚད་གསོད། རྙིང་ཚད་སེལ། མིང་གི་རྣམ་གྲངས་ལ་ཁ་བའི་ཕྱེ་མ་དང་། ཁ་བའི་མིང་ཅན། རྡུལ་གྱི་སྙིང་པོ་ཞེས་བརྗོད།