Browse Our Dictionary
C

candlelight- dinner

སྒྲོན་མདངས་དགོང་ཟས། =དམིགས་བསལ་ཕོ་མོ་ཕན་ཚུན་བརྩེ་དགའི་ཉམས་ཚོར་བསྐྲུན་ཆེད་དུ་སྒྲོན་མེ་སྤར་བའི་འོད་མདངས་ཀྱི་འོག་ཏུ་ཟ་བའི་དགོང་ཟས།