Browse Our Dictionary
C

capital

༡། econ མ་རྩ། མ་འཛུགས། = ཁར་དབང་རྒྱ་སྐྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་མ་འཛུགས་བྱ་རྒྱུའི་དམིགས་རྟེན། ༢། adm ཀཿ རྒྱལ་ས། = གཞུང་གི་ལྟེ་གནས། ཁཿ ལྟེ་གནས། = ལས་འགུལ་ཆེ་གེ་མོའམ་བཟོ་ལས་ཀྱི་བསྟི་གནས། ༣། com གཙང་བདག་ཁར་དབང༌། = ཚོང་ལས་ཤིག་གི་རྒྱུ་དངོས་གཞན་ལ་སྤྲོད་སྒོ་ཇི་ཡོད་འཕྲིས་ཟིན་པའི་ལྷག་མ།