Browse Our Dictionary
C

capsicum

སོ་ལོ་སྔོན་པོ། =འདི་ནི་ཤིང་ཕྲན་གྱི་རིགས་ཤིག་སྟེ། སྐྱེ་ཚུལ་ཙི་ཏྲ་ཀ་དང་མཚུངས་མོད་སྡོང་པོའི་མཐོ་ཚད་ཁྲུ་གང་ཙམ་ལས་མེད་པ། འབྲས་བུའམ་གང་བུ་ཟླུམ་པོའམ་གོར་མོ་ཅན་ཆེ་ལ་ཁོང་སྟོང་ཞིང་པགས་ཤུན་མཁྲེགས་ལ་མཐུག་པར་ཤུར་རིས་དོད་པ། འབྲུ་གུ་དཀར་སེར་ཆུང་ལ་ལེབ་པ་མང་པོ་འབྱུང་བ་དང་། འབྲས་བུའི་ཁ་དོག་ལྗང་ཁུ་ནས་དམར་པོ་དང་སེར་པོར་འགྱུར་བའང་ཡོད།