Browse Our Dictionary
C

captain’s pick

༡། རུ་དཔོན་གྱི་འདེམས་སྒྲུག = གྷོལྥ་སོགས་རྩེད་རིགས་གང་ཞིག་གི་རྩེད་འགྲན་པ་གང་ཞིག་ལ་རུ་ཁག་ནང་རང་འགུལ་དུ་ཚུད་པའི་དགོས་ངེས་ཆ་རྐྱེན་མེད་བཞིན་དུ་རུ་དཔོན་གྱི་ཐག་གཅོད་རང་དབང་ཐོག་རུ་ཁག་ནང་བདམས་པའི་བྱ་གཞག ༢། གོང་མའི་ཐག་གཅོད། = སྲིད་དོན་དབུ་ཁྲིད་ཅིག་གིས་རང་གི་ཕྱག་སྦྲེལ་གཞན་དང་གོ་བསྡུར་མི་བྱེད་པར་གཏན་འཁེལ་བྱས་པའི་ཐག་གཅོད།