Browse Our Dictionary
C

carbon copy

༡། སྣག་ཤོག་འདྲ་བཤུས། = སྣག་ཤོག་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་བཟོས་པའི་ཡི་གེ་ལྟ་བུའི་འདྲ་བཤུས། ༢། པར་བཤུས། = གཞན་ཞིག་དང་ཤིན་ཏུ་འདྲ་བའི་མིའམ་དངོས་པོ།