Browse Our Dictionary
C

caretaker government

ལྟ་རྟོག་སྲིད་གཞུང༌། = སྲིད་གཞུང་གཅིག་མཇུག་སྒྲིལ་བ་དང༌། སྲིད་གཞུང་གཞན་ཞིག་མ་སླེབས་བར་གྱི་དུས་ཡུན་ཐུང་ངུའི་རིང་གཞུང་གི་ལས་དོན་ལྟ་རྟོག་བྱེད་པོའི་གཞུང༌།