Browse Our Dictionary
C

caretaker

༡། ཁང་གཉེར། = སློབ་གྲྭ་དང་ལས་ཁུངས་ལྟ་བུའི་ཁར་དབང་སོགས་ལ་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་གྱི་གང་ཟག ༢། ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན། = མི་དང་དུད་འགྲོར་ལྟ་རྟོག་བྱེད་མཁན་གྱི་ལས་མི།