Browse Our Dictionary
C

carotid artery

རྩེ་ཆུང་། = མགོ་བོའི་ནང་ཁྲག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་མཁན་གྱི་འཕར་རྩ་ཆེན་པོ་གཉིས་ཡོད་པ་ལས་གང་རུང་ཞིག དེ་ཕྱི་ནང་གི་ཆ་གཉིས་སུ་ཕྱེ་བ་ལས་ཕྱིའི་ཆ་དེས་མཇིང་པ་དང་། གདོང་ལྟ་བུ་ཕྱིའི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལ་ཁྲག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཅིང་། ནང་གི་ཆ་དེས་མིག་དང་། ཀླད་པ་ལྟ་བུའི་ནང་གི་ཆ་ཤས་རྣམས་ལ་ཁྲག་སྐྱེལ་འདྲེན་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།