Browse Our Dictionary
C

carry over

༡། ཕྱིར་འགྱངས་བྱེད་པ། = བྱ་དངོས་གང་ཞིག་འཆར་གཞི་ལྟར་བྱེད་མ་ཐུབ་པའམ་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མ་ཐུབ་པར་འགྱངས་པ། ༢། ནུས་པའི་རྒྱུན་གནས་པ། = གནས་སྟངས་འགྱུར་ཟིན་ཀྱང་མུ་མཐུད་དེ་གནས་པའམ་ཤུགས་རྐྱེན་བྱེད་པ།