Browse Our Dictionary
C

case history

རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས། = སྨན་པ་དང་སྤྱི་ཚོགས་ཞབས་ཞུ་བ་སོགས་ཀྱིས་ཁུངས་གཏུགས་བྱ་ཆེད་ཀྱི་གང་ཟག་ཅིག་གི་འདས་པའི་མི་ཚེའི་རྒྱབ་ལྗོངས་ལོ་རྒྱུས།