Browse Our Dictionary
C

caseload

སྣེ་འབོར། ལས་འབོར། = སྨན་པའམ་ཁྲིམས་རྩོད་པ་ལྟ་བུ་ཆེད་ལས་པ་ཞིག་གིས་དུས་ཡུན་ངེས་ཅན་ཞིག་གི་ནང་གདོང་ལེན་ནམ་ཐག་གཅོད་བྱེད་དགོས་པའི་གནད་དོན་གྱི་གྲངས་འབོར།