Browse Our Dictionary
C

cash and carry

དངུལ་སྤྲོད་ཟོག་འཁྱེར། = གཞི་རྒྱ་ཆེ་བའི་ཚོང་ཁང་ཆེན་མོའི་ནང་རིན་གོང་ཁེ་པོ་ཅན་གྱི་ཅ་དངོས་མང་དག་ཅིག་ཉོས་ཏེ་ལམ་སེང་རང་གནས་སུ་འཁྱེར་བ་ཞིག