Browse Our Dictionary
C

cash flow statement

བྱུང་སོང་དངུལ་འབོར་རྩིས་ཤོག= ཀམ་པ་ཎིའི་བྱུང་སོང་དངུལ་འབོར་ཡོངས་རྫོགས་དང་འབྲེལ་བའི་ཁྱོན་བསྡོམས་གྲངས་ཐོ་མཁོ་སྤྲོད་བྱེད་པའི་དངུལ་རྩིས་རྩིས་ཤོག