Browse Our Dictionary
C

cashback

དངུལ་རྐྱང་ཕྱིར་སློག = དངུལ་ཁང་དང་། ཚོང་ལས་དོན་གཉེར་ཁང་སོགས་ནས་མི་མང་ལ་ཉོ་ཚོང་སྐུལ་ཆེད་དངུལ་རྔན་སྤྲོད་པའི་ལམ་སྲོལ་ཞིག