Browse Our Dictionary
C

causality

རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་རྣམ་གཞག།རྒྱུ་འབྲས། = འབྲས་བུ་རྒྱུའི་སྔ་ལོགས་སུ་བྱུང་བ་མེད་པར་ལྟ་བའི་རྩ་འཛིན། རྩ་འཛིན་འདི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་འབྱུང་སྲིད་པའི་མགྱོགས་ཚད་མཐོ་ཤོས་ཀྱི་སྟོང་སངས་ནང་གི་འོད་ཀྱི་མགྱོགས་ཚད་ཡིན་པར་འདོད་པའི་རྩ་འཛིན་དང་མཉམ་སྡེབ་བྱས་ན་སྤྱོད་སྒོ་ཆེན་པོ་ཡོད།