Browse Our Dictionary
C

cell biology

ཕྲ་ཕུང་སྐྱེ་དངོས་རིག་པ། = ཕྲ་ཕུང་དང་ཕྲ་ཕུང་གི་ནང་དུ་ཡོད་པའི་དབང་ཕྲའི་བཀོད་པ་དང་། བྱེད་ལས། སྐྱེ་སྤེལ། སྦྲེལ་སྦྱོར་ལ་སོགས་པར་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་པའི་སྐྱེ་དངོས་རིག་པའི་སྡེ་ཚན་ཞིག