Browse Our Dictionary
C

centre (of a circle)

སྒོར་ལྟེ། = གཏན་ཚེག་ཅིག་ནས་སྒོར་མཐའི་གནས་རེ་རེའི་དབར་གྱི་བར་ཐག་གཅིག་མཚུངས་ཡིན་པའི་གཏན་ཚེག་ལ་ཟེར།