Browse Our Dictionary
C

centrifugal force

ལྟེ་བར་ཁ་ལྡོག་པའི་ཤུགས། = འཁོར་བཞིན་པའི་དངོས་གཟུགས་ཤིག་གི་རང་གཤིས་ཀྱི་དབང་གིས་ཕུང་གཟུགས་དེ་འཁོར་མདའ་ལས་ཕྱིར་འཐེན་པའི་ལྟེ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཤུགས་དང་མཉམ་པའི་ནུས་ཤུགས་ཤིག